Privacybeleid

Privacyverklaring van JK-International GmbH

1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor gegevensverwerking

(1) We zijn verheugd dat u onze website bezoekt en dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf en onze producten. De bescherming en vertrouwelijke behandeling van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de wettelijke bepalingen van de wetgeving inzake privacybescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.
Om deze reden bieden wij u hier belangrijke informatie over de omgang met uw gegevens die bedoeld is om u inzicht te bieden in de verwerking van die persoonsgegevens en over uw rechten als betrokkene.

(2) Verantwoordelijke in overeenstemming met art. 4 (7) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
JK-INTERNATIONAL GmbH
Köhlershohner Straße 60
53578 Windhagen
Telefoon: +31 10 462 2933
E-mail: info@jk-nederland.nl
U kunt onze functionaris voor privacy- en gegevensbescherming bereiken op: datenschutz@de.jk-group.de of ons postadres met de toevoeging “der Datenschutzbeauftragte” (de functionaris voor gegevensbescherming).

(3) Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. We verwijderen de gegevens die in dit verband worden vastgelegd, nadat de opslag niet langer nodig is, of wij beperken de verwerking ervan als er wettelijke opslagverplichtingen zijn die verwijdering pas op een later tijdstip toestaan.

(4) Als wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruik maken van door ons ingeschakelde dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, informeren wij u hieronder in detail over de respectievelijke processen of vragen wij u om de vereiste toestemming. Ook vermelden wij de vastgelegde criteria voor de bewaartermijn.

2. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

2.1 Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit omvat met name informatie die het mogelijk maakt conclusies te trekken over uw identiteit, zoals uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Statistische gegevens die wij bijvoorbeeld verzamelen wanneer u onze website bezoekt en die niet tot u als persoon te herleiden zijn, vallen niet onder het begrip persoonsgegevens.
In principe kunt u ons online aanbod gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Het gebruik van bepaalde diensten kan echter het verstrekken van persoonlijke gegevens vereisen, bijv. een inschrijving, registratie of deelname aan een prijsvraag. Verplichte gegevens worden gewoonlijk gemarkeerd met een *. Als u ons de daarvoor benodigde gegevens niet wilt verstrekken, kunt u helaas geen gebruik maken van de betreffende diensten.

2.2 Verwerking van persoonsgegevens

Uw gegevens worden door ons op speciaal beveiligde servers binnen de Europese Unie opgeslagen. Door technische en organisatorische maatregelen worden uw gegevens beschermd tegen verlies, vernieling of toegang, wijziging of verspreiding door onbevoegde personen. Uw gegevens zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep bevoegde personen. Deze personen zijn verantwoordelijk en bevoegd voor het technische, commerciële of redactionele beheer van de server. Ondanks regelmatige controles is een volledige bescherming tegen alle gevaren echter niet mogelijk. Uw persoonsgegevens worden versleuteld via het internet verzonden. Wij gebruiken voor de dataverzending een SSL-versleuteling (Secure Socket Layer).

2.3 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens principieel uitsluitend voor de verlening van de door u gewenste diensten. Voor zover door ons in het kader van de dienstverlener externe dienstverleners worden ingezet, hebben deze uitsluitend toegang tot de gegevens ten behoeve van de te verlenen diensten. Door technische en organisatorische maatregelen stellen wij de naleving van de wet- en regelgeving voor de privacybescherming veilig en wij verplichten ook onze externe dienstverleners hiertoe.
Wij dragen de gegevens bovendien nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden over, vooral niet voor direct marketing doeleinden. Een doorgifte van uw persoonsgegevens vindt alleen plaats, wanneer u daarvoor zelf toestemming heeft verleend of voor zover wij hiertoe gerechtigd of verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen en/of besluiten van bevoegde instanties of rechtbanken. Daarbij kan het vooral gaan om informatieverstrekking ten behoeve van strafvervolgingen, het afwenden van gevaren of het geldend maken van intellectuele eigendomsrechten.

2.4 Rechtsgronden voor de gegevensverwerking

Voor zover wij u voor de verwerking van uw persoonsgegevens om uw toestemming vragen, dient art. 6 (1), let. a) AVG als wettelijke basis voor de verwerking. Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of als onderdeel van een contractuele relatie met u, dient art. 6 (1), let. b) AVG als rechtsgrond voor de gegevensverwerking. Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen, dient art. 6 lid 1 let. c) AVG als wettelijke basis voor de gegevensverwerking. Tevens kan art. 6 (1), let. f) de wettelijke basis voor de dataverwerking zijn, wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter verdediging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of derden dat zwaarder weegt dan uw belangen, basisrechten, basisvrijheden en de bescherming van uw persoonsgegevens.

2.5 Gegevensverwijdering en bewaartermijn

Wij wissen of blokkeren uw persoonsgegevens in principe altijd, wanneer het doel waarvoor zij opgeslagen zijn, eindigt. Opslag van uw gegevens kan bovendien plaatsvinden, wanneer dit voorzien is in wettelijke bepalingen waaraan wij moet voldoen, bijvoorbeeld met het oog op wettelijke bewaartermijnen en documentatieverplichtingen. In een dergelijk geval zullen we uw persoonlijke gegevens verwijderen of blokkeren na het einde van de relevante wettelijk vereiste termijn. De gegevens worden bij ons bewaard zolang dit nodig is om de overeenkomst na te komen. Bovendien slaan wij deze gegevens gedurende de wettelijk voorgeschreven periode op om na uitvoering van de overeenkomst aan alsnog geldende verplichtingen en aan de handelsrechtelijke en fiscale bewaartermijnen te voldoen. Deze bewaartermijn is doorgaans 6 maanden en indien nodig tot 10 jaar.

3. Gebruik van ons online-aanbod

3.1 Apparaat- en toegangsgegevens en aanmaken van logbestanden

Bij het openen van onze website www.dayon.com wordt automatisch informatie verzonden naar de server van onze website over de browser die op uw eindapparaat wordt gebruikt. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De navolgende informatie wordt zonder uw tussenkomst vastgelegd en opgeslagen, totdat deze automatisch wordt verwijderd:

 • IP-adres van de aanvragende computer of het apparaat,
 • datum en tijd van toegang,
 • naam en URL van het opgeroepen bestand,
 • website van waaruit toegang wordt verkregen (referrer-URL),
 • de gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.

3.2 Gebruik van cookies, online marketing

Voor het gebruik van ons online aanbod gebruiken wij cookies. Bij cookies gaat het om kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die, wanneer u onze pagina bezoekt, automatisch worden opgeslagen op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone o.i.d.) Ze veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In het cookie wordt informatie vastgelegd die verband houdt met het specifieke eindapparaat dat u gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij daardoor rechtstreeks kennis nemen van uw identiteit. Het gebruik van cookies dient er op de eerste plaats voor om ons aanbod voor u aantrekkelijker te maken.

Daarnaast gebruiken we ook tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren die voor een bepaalde tijd op uw eindapparaat worden opgeslagen. Bezoekt u onze website opnieuw om gebruik te maken van onze diensten, dan wordt automatisch herkend dat u ons reeds eerder heeft bezocht en wat u hebt ingevoerd en welke instellingen u heeft verricht, zodat u dat niet opnieuw hoeft te doen. We gebruiken ook cookies om het gebruik van onze website vanuit statistisch oogpunt vast te leggen en te evalueren om ons aanbod voor u te kunnen optimaliseren. Deze cookies maken het ons mogelijk te herkennen dat u al eerder bij ons was, wanneer u ons opnieuw bezoekt. Deze cookies worden na een gedefinieerde periode automatisch verwijderd.
De door cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor de genoemde doeleinden ter bescherming van ons gerechtvaardigde belang en dat van derden conform art. 6 (1) zin 1 let. f) AVG.
De meeste browsers accepteren automatisch cookies. Maar u kunt uw browser zo configureren, dat er op uw computer geen cookies worden opgeslagen of dat er steeds een aanduiding verschijnt voor er een nieuwe cookie aangemaakt wordt. Het volledig deactiveren van cookies kan er echter toe leiden dat u niet van alle functies van onze website gebruik kunt maken.

3.3 Gebruikte analysetoepassingen:

Google Analytics:

Onze website maakt gebruik van Google Analytics (serviceprovider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/). Google Analytics maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om onze website te analyseren en te verbeteren op basis van uw gebruikersgedrag. De in dit verband gegenereerde gegevens kunnen door Google voor evaluatie naar een server in de VS worden verzonden en daar worden opgeslagen. Uw IP-adres wordt echter ingekort voordat de gebruiksstatistieken worden geëvalueerd, zodat er geen conclusies kunnen worden getrokken over uw identiteit. Voor dit doel is Google Analytics op onze website uitgebreid met de code “anonymizeIP” om ervoor te zorgen dat IP-adressen geanonimiseerd worden vastgelegd. Google verwerkt de via de cookies verkregen informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de website-exploitant en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Zoals hierboven weergegeven, kunt u uw browser zo configureren dat deze de cookies weigert, of u kunt het verzamelen van gegevens die door cookies worden gegenereerd en gerelateerd aan uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google door verhinderen door de browser-add-on van Google te downloaden en te installeren. Als alternatief voor de browser-add-on of als u onze website vanaf een mobiel apparaat bezoekt, kunt u deze opt-out-link gebruiken. Dit verhindert de toekomstige gegevensverzameling door Google Analytics binnen deze website (de opt-out werkt alleen in de browser en alleen voor dit domein). Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken. Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (waarborgen van het niveau van gegevensbescherming bij het verwerken van gegevens in de VS): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active; mogelijkheid van bezwaar (opt-out): Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Tag Manager:

Google Tag Manager is een oplossing waarmee we via een interface zogenaamde website-tags kunnen beheren (en zo bijvoorbeeld Google Analytics en andere Google-marketingdiensten in ons online-aanbod kunnen integreren). De Tag Manager zelf (die de tags implementeert) verwerkt geen persoonlijke gegevens van de gebruikers. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers wordt verwezen naar de volgende informatie over Google-diensten. Serviceprovider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://marketingplatform.google.com; privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (waarborgt het niveau van gegevensbescherming bij het verwerken van gegevens in de VS): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Facebook-Pixel:

Facebook-Pixel; serviceprovider: https://www.facebook.com, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, moedermaatschappij: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; Website: https://www.facebook.com; privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy; Privacy Shield (waarborgt het niveau van gegevensbescherming bij het verwerken van gegevens in de VS): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active; recht op bezwaar (opt-out): https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Klaviyo:

We maken gebruik van de diensten van Klaviyo, 225 Franklin St, Boston, MA 02110, VS (http://www.klaviyo.com/) (“Klaviyo”) om het gebruikersgedrag in onze webwinkel te analyseren voor onze eigen reclame- en marktonderzoeksdoeleinden . Klaviyo maakt eveneens gebruik van cookies en kan uw gedrag in onze webwinkel koppelen aan uw gegevens als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, een klantaccount heeft aangemaakt of een bestelproces in onze webshop heeft doorlopen. Het privacybeleid van Klaviyo kan hier worden bekeken: https://www.klaviyo.com/privacy .

4. Hosting

Wij gebruiken het winkelsysteem van de dienstverlener Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2. Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (“Shopify”), voor het hosten en weergeven van de online-shop op basis van een verwerking in opdracht van ons. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. Als onderdeel van de bovengenoemde Shopify-services kunnen gegevens ook in het kader van verdere verwerking in opdracht worden doorgegeven aan Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (VS ) Inc. of Shopify (VS) Inc. In het geval dat gegevens worden doorgegeven aan Shopify Inc. in Canada, wordt het passende niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) Inc. en Shopify (USA) Inc. in de VS zijn gecertificeerd voor de VS-Europese privacybeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die naleving van het in de EU geldende niveau van privacybescherming waarborgt.
Meer informatie over de privacybescherming van Shopify is beschikbaar op de volgende website: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Verdere verwerking op andere servers dan die van Shopify zoals hierboven vermeld, vindt alleen plaats binnen het hieronder gecommuniceerde kader.

5. Contactopname

Dienstverlener: Zendesk

Wij maken gebruik van de Customer Relationship Management (CRM)-service “Zendesk” op onze website. Dit tool wordt beheerd door Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, VS. Zendesk wordt gebruikt om contactformulieren te integreren en uw aanvragen naar ons door te sturen. Het gebruik van Zendesk is optioneel. Als u er niet mee instemt dat Zendesk uw gegevens verzamelt, bieden wij alternatieve contactmogelijkheden voor het indienen van serviceverzoeken per telefoon of post aan. Om Zendesk te kunnen gebruiken, moet u ten minste één correct e-mailadres opgeven. De dienst kan ook gepseudonimiseerd worden gebruikt. Zie het privacybeleid van Zendesk voor meer informatie. Tevens worden er cookies geplaatst met behulp van Zendesk. Deze cookies zijn cookies die technisch noodzakelijk zijn om de technische functionaliteit van de website te waarborgen en om de website te beschermen tegen bot-gestuurde aanvallen. De volgende gegevens kunnen worden verzameld en verwerkt als onderdeel van de contactformulieren die met behulp van Zendesk zijn geïntegreerd:

 • E-mailadres
 • Naam
 • Adres
 • Zendesk-cookies verzamelen en verwerken de volgende gegevens:
 • IP-adressen.
Als de gegevens die in de contactformulieren worden gebruikt, worden gebruikt om contractuele diensten aan betrokkenen te verlenen, is de rechtsgrond voor de verwerking art. 6 (1), let. b) AVG. Bovendien dient art. 6 (1), let. a) AVG als rechtsgrond als u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking.
De gegevensverwerking die plaatsvindt via de cookies is gebaseerd op art. 6 (1), let. f) AVG – een gerechtvaardigd belang. Ons legitieme belang is dat we de functionaliteit en veiligheid van onze website moeten waarborgen.
De persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om het verwerkingsdoel te realiseren. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken.
Zendesk heeft Binding Corporate Rules (BCR) die zijn goedgekeurd door de Ierse privacybeschermingsautoriteit. Dit zijn bindende bedrijfsinterne voorschriften die de bedrijfsinterne gegevensoverdracht naar derde landen buiten de EU en de EER legitimeren. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Zendesk: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.

6. Bestellingsafhandeling

Wij gebruiken uw persoonsgegevens bij bestellingen alleen binnen ons bedrijf en gelieerde ondernemingen en bij de voor de afhandeling van bestellingen ingezette bedrijven. Voor elke klant die zich overeenkomstig registreert, richten wij een met een wachtwoord beveiligde directe toegang tot het opgeslagen gegevensbestand in (klantaccount). Hier kunt u gegevens over uw afgeronde, openstaande en recent verzonden bestellingen inzien of de door u opgeslagen gegevens corrigeren of wijzigen. De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde gegevensverwerking is art. 6 (1), let. b) AVG.

6.1 Beheer van klantgegevens

Dienstverlener: Chargebee

Wij gebruiken Chargebee om klant- en contractgegevens te beheren en voor facturatie. De aanbieder is Chargebee Inc. (“Chargebee”), 44 Montgomery Street, San Francisco, CA, 94104, VS.
Chargebee is een dienst waarmee onder meer klantgegevens kunnen worden vastgelegd en beheerd via online-registraties en waarmee automatisch facturen worden gegenereerd. Dankzij een selfservice-portaal kunnen klanten zelf hun contractstatus beheren (bijvoorbeeld een abonnement ophogen/verlagen of een automatische verlenging opzeggen).
Bij het sluiten van het contract worden uw klant-, contract- en betaalgegevens via een versleutelde interface vanuit de SeaTable-service of de SeaTable Plugin Market doorgestuurd naar Chargebee. De gegevens die u invoert, worden opgeslagen op de Chargebee-servers. Facturatie vindt automatisch plaats op de in het contract vastgelegde tijdstippen.

6.2 Opslag en gegevensoverdracht voor bestellingen

Voor de afhandeling van bestellingen werken wij samen met diverse bedrijven die de betalingsafhandeling en de logistiek verzorgen. Wij zorgen ervoor dat ook deze partners de wet- en regelgeving voor de privacybescherming naleven. Wij geven uw adresgegevens (naam en adres, e-mailadres en telefoonnummer) door aan het betreffende transportbedrijf dat de bestelde producten bij u aflevert. De wettelijke basis daarvoor is art. 6 (1), let. b) AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u.

6.3 Betalingsverwerking bij bestellingen

Afhankelijk van gekozen betaalwijze vindt de betalingsafhandeling bij bestellingen eventueel plaats door inschakeling van een dienstverlener. Betalingsverwerking met de betaalmethodes creditcard (Visa en MasterCard), Paypal, AmazonPay, ApplePay, GooglePay, SofortÜberweisung, iDeal, Klarna-aankoop op rekening en Klarna-aankoop op afbetaling wordt uitgevoerd door de betalingsdienstaanbieder Ayden N.V. Duitse vestiging, Friedrichstrasse 63, 10117 Berlijn (“Ayden”). Daarbij worden persoonsgegevens van u doorgegeven aan Ayden. De persoonlijke gegevens die aan Ayden worden doorgegeven, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om een aankoop op rekening op afbetaling te verwerken. Persoonlijke gegevens met betrekking tot de betreffende bestelling zijn ook nodig om het koopcontract af te handelen. In het bijzonder kan er sprake zijn van onderlinge uitwisseling van betalingsgegevens zoals bankgegevens, kaartnummer, vervaldatum en CVC-code, aantal artikelen, artikelnummer, gegevens over goederen en diensten, prijzen en belastingen. De overdracht van deze gegevens is met name gericht op identiteitsverificatie, betalingsadministratie en fraudepreventie. De verantwoordelijke voor de verwerking zal met name persoonsgegevens aan Ayden doorgeven als er een legitiem belang is voor de overdracht. De persoonsgegevens die tussen Ayden en de verantwoordelijke worden uitgewisseld, worden door Ayden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren. Ayden geeft ook persoonsgegevens door aan gelieerde bedrijven (Ayden Group) en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit nodig is om contractuele verplichtingen na te komen of indien de gegevens in opdracht van het bedrijf moeten worden verwerkt. Om te beslissen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een contractuele relatie, verzamelt en gebruikt Ayden gegevens en informatie over het eerdere betalingsgedrag van betrokkenen, alsmede waarschijnlijkheidswaarden voor hun gedrag in de toekomst (zogenaamde scoring). De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door Ayden in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor (contractuele) betalingsafhandeling. Het toepasselijke privacybeleid van Ayden is te vinden op www.ayden.com.
De wettelijke basis voor de betalingsafhandeling is art. 6 (1), let. b) AVG. De verwerking van uw persoonsgegeven is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u, waarbij de betalingswijze door u vrij kan worden gekozen.

7. Communicatie met ons

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen, bijvoorbeeld via onze op de website vermelde e-mailadressen. Ook informeren wij u graag regelmatig per e-mail met onze nieuwsbrief.

Zapier

Import van e-mailadressen voor de gebruikte verzenddienstverleners uit andere platforms of andere bronnen; serviceprovider: Zapier, Inc., 548 Market St #62411, San Francisco, Californië 94104, VS; Website: https://zapier.com; Privacybeleid: https://zapier.com/privacy; Privacy Shield (waarborgt het niveau van gegevensbescherming bij het verwerken van gegevens in de VS): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNk2AAG&status=Active.

7.1 Beoordeling van producten en onze klantenservice

Enkele dagen nadat u een aankoop hebt gedaan of contact hebt opgenomen met onze klantenservice, sturen wij u een e-mail met de mogelijkheid om de producten en onze service te beoordelen. De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde gegevensverwerking is art. 6 (1), let. f) AVG. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen. Met behulp van uw ingediende beoordeling willen wij ons productassortiment, onze klantenservice en onze klantcommunicatie optimaliseren en verder ontwikkelen. Het directe doel van onze feedback-e-mails is de bepaling van de tevredenheid van onze klanten met de producten die ze hebben gekocht en met onze klantenservice. Als u wilt dat u in toekomst niet meer wordt benaderd voor vragen of een enquête over uw aankoop of onze service, kunt u zich daarvoor afmelden. In elke e-mail staat de desbetreffende afmeldingslink. Een bericht naar de bovenstaande of in de e-mail vermelde contactgegevens (bijvoorbeeld per e-mail of brief) is hiervoor uiteraard ook voldoende. Voor klant- en productreviews door onze klanten en voor ons eigen kwaliteitsbeheer, gebruiken wij de persoonlijke gegevens die u verstrekt tijdens de aankoop, zoals het e-mailadres, om een beoordeling van uw bestelling aan te vragen via het beoordelingensysteem dat we gebruiken . Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring aan het einde van het bestelproces, gaat u ermee akkoord dat we u na verwerking van uw bestelling een e-mail kunnen sturen naar het door u opgegeven e-mailadres, met het verzoek om een beoordeling in te dienen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door een informele e-mail te sturen naar de hierboven vermelde contactgegevens (bijvoorbeeld per e-mail of brief).

7.2 Prijsvragen

Van tijd tot tijd bieden we prijsvragen enz. aan via ons online-aanbod of via andere kanalen. U kunt zich op vrijwillige basis inschrijven voor deelname aan deze wedstrijden; zo nodig kan het oplossen van opgaven/taken of het indienen van bijdragen een voorwaarde zijn voor deelname. Als onderdeel van de deelname moet u contactgegevens verstrekken die we alleen zullen gebruiken voor de afhandeling van de prijsvraag. Een combinatie van de gegevens uit de prijsvraag met andere gegevens vindt niet plaats - tenzij in het specifieke geval anders geregeld. Deelname aan de wedstrijd en de kans om te winnen zijn onafhankelijk van andere factoren, zoals de aankoop van goederen of het verlenen van een optionele toestemming om reclame te ontvangen.
Na afloop van de prijsvraag/wedstrijd worden uw gegevens voor een periode van zes maanden bewaard, tenzij u om eerdere verwijdering van de gegevens verzoekt. De tijdelijke opslag wordt gebruikt voor elk toetsing van vragen en klachten. Alle deelnemersgegevens worden vervolgens verwijderd. De verwijdering omvat geen gegevens die voor een langere periode worden bewaard op basis van een uitdrukkelijke overeenkomst met de betreffende deelnemer. Dit kan bijvoorbeeld informatie over de winnaar zijn. U bent niet verplicht om hierover afspraken met ons te maken. Ongeacht een desbetreffende overeenkomst is de publicatie van deelnemersgegevens in geanonimiseerde vorm (Max M. uit M.) toegestaan.
De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 (1), let. a) AVG (toestemming in het kader van de deelname aan de wedstrijd) en art. 6 (1), let. b) AVG (uitvoering van de prijsvraag).

Octane AI:

We gebruiken voor de uitvoering van prijsvragen chatbot- en assistentiesoftware en gerelateerde diensten Octane AI, Inc, 2312 Park Avenue, Suite 436 Tustin, CA 92782, VS; Website: https://Octane.ai.com (“Octane.AI”). Als u aan een prijsvraag/quiz deelneemt, volgt Octane.AI het gebruikersgedrag binnen het spel en het daaropvolgende gebruikersgedrag op, zoals het plaatsen van een bestelling. Serviceprovider: Privacyverklaring: https://octaneai.com/privacy.

7.3 Productaanbevelingen en informatieve e-mails

Als u een koopovereenkomst met ons bent aangegaan, blijven wij uw emailadres gebruiken om u regelmatig productaanbevelingen en informatie per e-mail te sturen. Dit is informatie en aanbevelingen over producten die u mogelijk interesseren op basis van uw recente bestellingen bij ons. De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde verwerking is art. 6 (1), let. f) AVG in combinatie met art. 7 (3) Duitse UWG. De verwerking van bestaande klantgegevens voor reclamedoeleinden wordt als een gerechtvaardigd belang beschouwd. U kunt zich echter op elk moment weer afmelden voor de e-mails. In elke e-mail staat de desbetreffende afmeldingslink. Een bericht naar de bovenstaande of in de e-mail vermelde contactgegevens (bijvoorbeeld per e-mail of brief) is hiervoor uiteraard ook voldoende.

7.4 Nieuwsbrieven

Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief wordt uw e-mailadres voor eigen marketingdoeleinden gebruikt tot u zich afmeldt. U ontvangt tevens regelmatig informatie per e-mail over actuele thema's alsmede e-mails over bijzondere gebeurtenissen, zoals bijv. speciale acties. Afhankelijk van onze informatie over u kunnen deze e-mails gepersonaliseerd zijn of individueel aan u gericht zijn.

Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken wij, voor zover wij van uw geen schriftelijke toestemming hebben ontvangen, de zogenaamde double-opt-in procedure, wat inhoudt dat wij u pas een nieuwsbrief per e-mail toesturen, wanneer u ons vooraf uitdrukkelijk bevestigd hebt dat wij de verzending van de nieuwsbrief moeten activeren. Wij zullen u dan een mededeling per e-mail toesturen en u vragen op een in deze e-mail aanwezige link te klikken om te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen.
De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming volgens art. 6 (1), let. a) AVG, wanneer u zich expliciet voor de nieuwsbrief aangemeld heeft. In het kader van de wettelijke bepalingen bestaat de mogelijkheid dat u van ons zonder uw uitdrukkelijke toestemming onze nieuwsbrief ontvangt, omdat u bij ons goederen of diensten heeft besteld en wij in dat verband uw e-mailadres hebben ontvangen en u geen bezwaar tegen de ontvangst van informatie via e-mail kenbaar heeft gemaakt. In dat geval moet art. 6 (1), let. f AVG als wettelijke basis voor ons gerechtvaardigde belang in de verzending van direct marketing worden beschouwd.
Mocht u helemaal geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen, dan kunt u de eerder verleende toestemming op elk gewenst moment met het oog op de toekomst herroepen resp. bezwaar maken tegen de verdere toezending van de nieuwsbrief zonder dat hiervoor andere kosten dan de verzendkosten volgens de basistarieven ontstaan. Gebruik gewoon de in onze nieuwsbrief aanwezige opzeggingslink of stuur een mededeling naar ons of onze manager voor de privacybescherming.

Nieuwsbrief-verzending via Klaviyo

Onze e-mail-nieuwsbrief wordt verzonden via de technische dienstverlener Klaviyo, 225 Franklin St, Boston, MA 02110, VS (http://www.klaviyo.com/) (“Klaviyo”), die wij uw nieuwsbriefregistratie sturen met de door u verstrekte gegevens. Deze overdracht vindt plaats in overeenstemming met art. 6 (1), let. f) AVG en dient ons legitieme belang om een wervend, effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem te runnen. Houd er rekening mee dat uw gegevens meestal worden verzonden naar een Klaviyo-server in de VS en daar worden opgeslagen.

Klaviyo gebruikt deze gegevens om namens ons de nieuwsbrief te versturen. Klaviyo gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers niet om hen zelf te benaderen of door te geven aan derden. Klaviyo is bovendien gecertificeerd onder de VS-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield” en verplicht zich daarom tot naleving van de EU-regelgeving inzake privacy- en gegevensbescherming. Het privacybeleid van Klaviyo kan hier worden bekeken: https://www.klaviyo.com/privacy

7.5 Sociale media

In ons online aanbod vindt u links naar de sociale netwerken Facebook, Instagram en Pinterest evenals links naar YouTube. De individuele links herkent u aan het logo van de betreffende aanbieder. Als u op de links klikt, worden de relevante pagina's geopend waarvoor deze verklaring inzake gegevensbescherming niet van toepassing is. Details over de daar geldende bepalingen vindt u in de privacyverklaringen van de individuele aanbieders. U vindt deze onder:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Twitter: https://twitter.com/privacy
Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Voordat u op de betreffende links klikt, vindt geen verzending van persoonsgegevens aan de verschillende aanbieders plaats. Het openen van de link naar de betreffende website is de basis voor de dataverwerking door de betreffende aanbieder.

7.6 Gebruik van Taboola-diensten voor webanalyse en reclamedoeleinden.

Beide partijen, Taboola en Adverteerder verzamelen zelfstandig informatie over bezoekers van de website van Adverteerder en nemen zelfstandig beslissingen over de verwerking van deze gegevens, d.w.z. Data Controllers. Taboola vertrouwt niet op instructies van onze reclamepartners om de verzamelde persoonsgegevens te verwerken - wij nemen zelf beslissingen over de verwerking van de gegevens.

De Taboola Universal Pixel stuurt Taboola signalen van gebruikersinteractie met de inhoud van de adverteerder. Het Taboola-algoritme gebruikt deze gegevens vervolgens om de gedane aanbevelingen te analyseren en te optimaliseren op basis van de kliks, de bekeken pagina's en de conversies van elke gebruiker. De tags en pixels verzamelen informatie op de website van de adverteerder over paginabezoeken en acties (klikken en conversies) die gekoppeld zijn aan een gehashte Taboola-gebruikers-ID aan de klantzijde.

De gegevens worden opgeslagen op Taboola-servers en bovendien als back-up in een cloud. Taboola-servers bevinden zich in de EU, Israël, de VS, Singapore en Hongkong. Speciaal verwerkte gegevens worden opgeslagen in Israël en ruwe gegevens worden opgeslagen in de VS en in de Google Cloud.

Deze website maakt gebruik van Taboola's content discovery technologie om aanvullende online content aan te bevelen die voor u interessant kan zijn. Om deze aanbevelingen te sturen, verzamelt Taboola informatie over uw apparaat en uw gedrag op deze website (en andere partnersites) door middel van cookies en soortgelijke technologieën. Voor meer informatie, zie Taboola's privacybeleid hier of klik hier om u af te melden.

8. Uw rechten

Wij hechten er grote waarde aan om de verwerking van uw persoonsgegevens zo transparant mogelijk uit te leggen en u te informeren over uw rechten. Wanneer u nadere informatie wenst of gebruik wilt maken van de rechten die u toekomen, dan kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw wensen kenbaar te maken.
U heeft significante rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Om te beginnen heeft u een omvangrijk recht op informatie en kunt u eventueel de correctie en/of verwijdering resp. blokkering van uw persoonsgegevens verlangen. U kunt ook een inperking van de verwerking verlangen en u heeft een recht op bezwaar. Met betrekking tot de door u aan ons opgegeven persoonsgegevens heeft u bovendien een recht om overdraagbaarheid van die data te verlangen.

Om uw hier beschreven rechten geldend te maken, kunt u te allen tijde contact opnemen met de contactgegevens onder “Contactpersoon en verantwoordelijke”. U hebt de volgende rechten onder de toepasselijke wettelijke bepalingen:

Herroepingsrecht (Art. 7 AVG)

In overeenstemming met art. 7 (2) AVG hebt u het recht om elke toestemming die u ons hebt gegeven op elk gewenst moment in te trekken. Als gevolg hiervan zullen wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming vanaf dat moment niet langer voortzetten. De herroeping van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de op basis van deze toestemming verrichte verwerking tot aan het moment van herroeping onverlet. Als wij uw gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met art. 6 (1), let. f) AVG, heeft u op grond van art. 21 AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als daar redenen voor zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of wanneer het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat wij zonder opgaaf van redenen zullen uitvoeren. Indien u gebruik wilt maken van uw recht op herroeping of bezwaar, volstaat een informeel bericht naar bovenstaande contactgegevens.

Recht op informatie (Art. 15 AVG, § 34 BDSG)

Volgens art. 15 AVG kunt u informatie opvragen over uw gegevens die door ons worden verwerkt. U kunt met name informatie vragen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van de gegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de beoogde opslagtermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht van bezwaar, de oorsprong van uw gegevens, indien deze niet door ons zijn verzameld, alsmede het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan.

Recht op rectificatie (Art. 16 AVG, § 34 BDSG)

Volgens art. 16 AVG kunt u vragen om onmiddellijke correctie van onjuiste gegevens of om aanvulling van uw door ons opgeslagen gegevens. Als u de gegevens die u tijdens de registratie hebt verstrekt, corrigeert, vragen wij u om de instellingsmogelijkheden in uw gebruikersaccount te gebruiken.

Recht op gegevensverwijdering (Art. 17 AVG, § 35 BDSG)

In overeenstemming met art. 17 AVG kunt u verzoeken om verwijdering van uw door ons opgeslagen gegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. U kunt uw gebruikersaccount zelf verwijderen in uw instellingen.
U kunt ons vragen om uw gegevens te verwijderen in de volgende gevallen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
 • De rechtsgrond voor de verwerking was uitsluitend uw toestemming, die u heeft ingetrokken;
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking voor reclamedoeleinden (“bezwaar tegen reclame”);
 • U heeft om persoonlijke redenen bezwaar gemaakt tegen verwerking op basis van de rechtsgrond 'legitiem belang' en wij hebben niet kunnen aantonen dat er dwingende legitieme gronden voor verwerking zijn;
 • Uw persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt; of
 • Uw persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan wettelijke vereisten.
Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG)

Overeenkomstig art. 18 AVG kunt u de beperking van de verwerking van uw gegevens eisen als u de juistheid van de gegevens betwist of de verwerking onrechtmatig is. Dit is met name het geval wanneer

 • de juistheid van uw persoonlijke gegevens door u wordt betwist en vervolgens slechts tot we de gelegenheid hebben gehad om de juistheid ervan te verifiëren;
 • de verwerking niet rechtmatig is en u verzoekt om een beperking van het gebruik in plaats van verwijdering (zie de vorige paragraaf);
 • wij uw gegevens niet langer nodig hebben voor verwerkingsdoeleinden, maar u hebt ze nodig om uw rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • u bezwaar heeft aangetekend om persoonlijke redenen, en vervolgens tot duidelijk is of uw belang prevaleert.
Als er een recht op beperking van de verwerking bestaat, markeren we de betreffende gegevens om ervoor te zorgen dat deze alleen worden verwerkt binnen de nauwe grenzen die van toepassing zijn op dergelijke beperkte gegevens (namelijk in het bijzonder om juridische claims te verdedigen of met uw toestemming).
Recht op gegevensoverdraagbaarheid (Art. 20 AVG)

In overeenstemming met art. 20 AVG kunt u de door u aan ons verstrekte gegevens ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat of een verzoek indienen voor overdracht aan een andere verantwoordelijke (“gegevensoverdraagbaarheid”).

Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing

U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden (“reclamebezwaar”). Houd er rekening mee dat er om organisatorische redenen een overlap kan zijn tussen uw intrekking en het gebruik van uw gegevens als onderdeel van een lopende campagne.

Recht van bezwaar om persoonlijke redenen

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking door ons om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, voor zover dit is gebaseerd op de wettelijke basis 'legitiem belang'. We zullen dan stoppen met het verwerken van uw gegevens, tenzij we - in overeenstemming met de wettelijke vereisten - dwingende legitieme redenen voor verdere verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw rechten of indien de verwerking plaatsvindt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming die bevoegd is voor onze jurisdictie. Dit is:
De 'Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz'
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
Telefoon: 061 31/208 22 26
E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

9. Wijziging van deze privacyverklaring

De stand van deze privacyverklaring wordt door de datumvermelding (onderaan) kenbaar gemaakt. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen met het oog op de toekomst. Een wijziging vindt met name plaats bij technische aanpassingen van de website of bij veranderingen in de wet- en regelgeving voor de privacybescherming. De telkens actuele versie van de privacyverklaring is atijd rechtstreeks afroepbaar via de website. Wij adviseren u regelmatig kennis te nemen van eventuele wijzigingen van deze privacyverklaring.

Stand van deze privacyverklaring: augustus 2021