Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1 Werkingssfeer

1.1 Voor onze goederen en diensten die in onze webwinkels https://www.dayon.com en https://www.melume.eu aangeboden worden, gelden uitsluitend deze Algemene Leverings- en betalingvoorwaarden van JK-International GmbH, Köhlershohner Straße 60 in 53578 Windhagen (hierna “JK”). Afwijkende contractvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij deze in individuele gevallen uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn aanvaard.

1.2 De waarde van de goederen in onze webwinkel https://www.melume.eu mag een waarde van de goederen van 250 euro per bestelling niet overschrijden; per referentie kunnen maximaal 5 producten worden besteld. Alle producten worden bovendien uitsluitend in normale huishoudelijke hoeveelheden verkocht. Dit heeft zowel betrekking op het aantal producten dat in het kader van één bestelling wordt besteld als op het plaatsen van meerdere bestellingen voor hetzelfde product, waarbij de afzonderlijke bestellingen een gangbare huishoudelijke hoeveelheid omvatten.

2 Sluiting van de overeenkomst

2.1 De aanbiedingen in onze webwinkels vormen geen aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst, maar zijn slechts een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod. De klant geeft pas een aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst af door het volledig ingevulde bestelformulier via de daarvoor bestemde knop te verzenden. Na ontvangst van deze online bestelling ontvangt de klant van ons een orderbevestiging per e-mail. Dit houdt nog geen aanvaarding van de overeenkomst door ons in. Wij voldoen daarmee slechts aan onze wettelijke verplichting om informatie te verstrekken. Die vindt pas plaats door middel van een afzonderlijke orderbevestiging per e-mail of door toezending van de goederen aan de klant. Wij behouden ons voor de aanvaarding een termijn van twee dagen voor vanaf de bestelling door de klant.

3 Prijzen

3.1 De door ons opgegeven prijzen zijn bruto prijzen inclusief de toepasselijke wettelijke btw.

3.2 Bij elke levering worden ook de verzendingskosten in rekening gebracht die aan de klant zijn meegedeeld voordat hij zijn bestelling in de webwinkel plaatste. Eventuele douanerechten zijn principieel voor rekening van de klant, tenzij in het kader van het sluiten van de overeenkomst iets anders is overeengekomen.

3.3 Een verplichting tot installatie en/of montage bestaat alleen in geval van een afzonderlijke bestelling daarvan tegen de in de webwinkel vermelde kosten.

3.4 De klant mag alleen onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen verrekenen.

4 Betaalmiddelen

4.1 In principe kan de klant kiezen uit meerdere betalingsmethoden. Wij behouden ons echter het recht voor om voor elke bestelling of voor bepaalde producten bepaalde betalingswijzen niet aan te bieden en te verwijzen naar andere betaalmethoden. Er bestaat geen recht op een specifieke betalingswijze.

4.2 Wij bieden de betaalmethodes creditcard (Visa en MasterCard), Paypal, AmazonPay, ApplePay, GooglePay, SofortÜberweisung (by Klarna), iDeal, Klarna Pay Now, Klarna Pay Later, Klarna Pay over Time aan. De afrekening van deze betaalmethoden verloopt via de betalingsdienstaanbieder Adyen N.V. German Branch, Friedrichstraße 63, 10117 Berlijn. Voor bepaalde producten wordt ook een aankoop op afbetaling zonder tussenkomst van Adyen N.V. aangeboden. Bovendien bieden wij kopen op rekening met vooruitbetaling aan.

5 Levering

5.1 De levering van de bestelde goederen en diensten gebeurt door verzending met de post. Goederen die niet geschikt zijn voor levering als pakket, worden door ons of door een door ons ingeschakelde vervoerder per vrachtwagen afgeleverd op het door de klant opgegeven afleveradres.

5.2 Levertijden en leveringsbeperkingen (bijv. beperking van leveringen in bepaalde landen) worden voor de afzonderlijke producten op een aparte informatiepagina “Verzendkosten & levertijden” of in het kader van de desbetreffende productbeschrijving aangegeven.

5.3 Wij zijn niet verplicht de goederen uit te pakken, op te stellen of ite monteren, tenzij dit specifiek is overeengekomen.

5.4 Leveringen door de expediteur gebeuren altijd tot aan de stoeprand, tenzij uitdrukkelijk een levering tot in de woning op een gewenste opstellingsplek is besteld.

5.5 Om levering door een expediteur mogelijk te maken, dient de klant binnen het kader van zijn mogelijkheden te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid op de plaats van levering. Indien de goederen wegens plaatselijke omstandigheden niet tot in de woning kunnen worden afgeleverd, bijv. door gebrek aan parkeerruimte, of niet via de gebruikelijke weg (ingang van het huis, trappenhuis) in de woning kunnen worden afgeleverd, heeft de expediteur het recht de aflevering tot in het huis of tot op de gewenste plek van gebruik te weigeren. Wij moeten vooraf op de hoogte worden gebracht van alle moeilijkheden die de klant kan vaststellen of voorzien.

5.6 Wij zijn gerechtigd tot deelleveringen, voor zover deze voor de klant redelijk zijn en zonder de klant daarvoor extra leveringskosten in rekening te brengen.

5.7 Wij behouden ons het recht voor om meerdere bestelde artikelen tot één levering te combineren.

6 Levertermijnen & -afspraken

6.1 In geval van levering per vrachtwagen of expediteur zal een exacte leveringsdatum worden overeengekomen na aanvaarding van de bestelling.
De klant verbindt zich ertoe de bestelde leveringen op de overeengekomen datum en tijd in ontvangst te nemen. Indien bij levering per vrachtwagen of expediteur de goederen om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, niet op de overeengekomen datum en tijd kunnen worden geleverd, hebben wij het recht bij de klant de kosten van een nieuwe levering in rekening te brengen. Deze verplichting om de kosten te dragen bestaat niet, wanneer de klant op rechtmatige wijze gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht.

6.2 De verwachte levertermijn wordt voor het betreffende product aangegeven bij de bestelling van de afzonderlijke goederen in de webwinkel.

7 Aanvaarding van de goederen

7.1 Bij bestelling van goederen die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, geldt met betrekking tot de aanvaarding van de goederen het volgende: Indien de klant de goederen bij levering per vrachtauto of expediteur niet op de overeengekomen datum in ontvangst neemt of indien de goederen bij verzending per post niet bij de klant kunnen worden afgeleverd en indien de klant ook na het verstrijken van een door ons gestelde redelijke uiterste termijn weigert de goederen in ontvangst te nemen of indien de klant de inontvangstneming reeds eerder serieus en definitief uitdrukkelijk heeft geweigerd, hebben wij het recht, naar onze keuze, ons uit de overeenkomst terug te trekken en in plaats van de prestatie een schadevergoeding ten bedrage van 20% van de orderprijs te eisen, voor zover de goederen zich reeds in ons magazijn bevinden en/of de bestelling bij onze toeleverancier niet meer geannuleerd kan worden, in alle andere gevallen ter hoogte van 10% van de orderprijs. De klant heeft het recht te bewijzen dat wij helemaal geen schade hebben geleden of dat het slechts om een aanzienlijk lager bedrag gaat. Wij behouden ons het recht voor verdere schadevergoeding te eisen, in het bijzonder ook met betrekking tot de door ons gemaakte opslagkosten en eventuele verminderde opbrengst in geval van doorverkoop.

8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Het eigendom over alle geleverde goederen behouden wij ons voor tot wij de volledige betaling van de geleverde goederen en alle andere goederen van dezelfde bestelling hebben ontvangen. Tot aan de volledige vervulling van zijn verplichtingen moet de klant zorgvuldig omgaan met de goederen en ervoor zorgen dat derden die toegang krijgen tot de goederen, eveneens zorgvuldig omgaan met de goederen.

9 Montage en andere diensten van JK

9.1 Indien wij een montageservice of andere diensten op de locatie van aflevering aanbieden, zullen wij deze uitvoeren zoals gespecificeerd in de concreet geplaatste bestelling. De klant is verplicht zich in redelijke mate vóór het begin van de werkzaamheden te verzekeren van het juiste type en het verloop van de toevoerleidingen, het draagvermogen van de muren en eventuele bijzonderheden. De klant dient ons hiervan ongevraagd op de hoogte te brengen voor aanvang van de werkzaamheden. Wij garanderen niet dat de goederen daadwerkelijk kunnen worden geplaatst of geïnstalleerd in de daarvoor bestemde ruimten. Dit risico wordt gedragen door de klant. Dit geldt ook wanneer we de montage hebben gepland volgens de specificaties van de klant. Het apparaat kan uitsluitend worden aangesloten op voedingsaansluitingen van de klant die in technisch perfecte staat verkeren, vrij toegankelijk zijn en bereikbaar zijn met de aan het apparaat aangebrachte slangen, kabels, enz. op de door de klant bepaalde plek. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om op de overeengekomen installatiedatum alle hiervoor benodigde materialen en onderdelen beschikbaar te hebben.

9.2 De klant betaalt deze dienstverlening vooraf.

9.3 De datum en tijd van de verwachte installatie en andere diensten door JK zal aan de klant worden meegedeeld bij het plaatsen van de bestelling of door onze servicepartner per telefoon.

Een annulering van de installatie en andere door JK te verlenen diensten die minimaal drie werkdagen vóór de verwachte installatiedatum plaatsvindt, is kosteloos voor de klant. Indien de door JK verzorgde montage of een andere dienst achteraf / later door de klant wordt geannuleerd of niet (volledig) kan worden uitgevoerd om redenen die aan de klant zijn toe te rekenen, dan heeft JK het recht 75% van de montage- of andere servicekosten te verlangen. In ieder geval staat het de klant vrij te bewijzen dat JK geen schade of minder schade heeft geleden. Alle verdere aanspraken van JK blijven hierdoor onverlet.

10. Herroepingsrecht voor koopcontracten, bestellingen van goederen Herroepingsvoorlichting:

Herroepingsrecht voor consumenten
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de dag

a) waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen, indien u één of meerdere goederen in één bestelling heeft besteld en de waren of goederen samen worden geleverd; of

b) waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen, als u meerdere goederen heeft besteld als onderdeel van één bestelling en de goederen afzonderlijk worden geleverd; of

c) waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste collo in bezit heeft genomen als u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of colli worden geleverd.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (JK-International GmbH, Köhlershohner Straße 60 in 53578 Windhagen, e-mail: widerruf@jk-group.net) door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het op bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het om de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te verzenden.

Gevolgen van de herroeping Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk terugbetalen en niet later dan veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Wij zullen voor deze terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken als u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen, en in geen geval zullen voor deze terugbetaling kosten aan u in rekening worden gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, terug te sturen naar JK-International GmbH, Köhlershohner Straße 60 in 53578 Windhagen. De deadline geldt als gehaald als u de goederen voor het einde van de periode van veertien dagen verzendt.

U draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van goederen die via pakketpost kunnen worden verzonden. U draagt ook de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van goederen die niet via pakketpost kunnen worden verzonden. De kosten binnen Duitsland worden geschat op maximaal ongeveer 300 euro. Buiten Duitsland worden de geschatte kosten op verzoek aan u meegedeeld. U bent alleen aansprakelijk voor een eventueel waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van handelingen met de goederen die niet nodig zijn om slechts de aard, de eigenschappen en de werking ervan te verifiëren.

Uitsluiting/vervallen van het herroepingsrecht Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarbij een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is voor de specifieke uitvoering ervan of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering als hun verzegeling na de levering is verwijderd.

11. Herroepingsrecht bij dienstenovereenkomsten / contracten voor het verlenen van diensten

Herroepingsrecht voor consumenten
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (JK-International GmbH, Köhlershohner Straße 60 in 53578 Windhagen, e-mail: wideruf@jk-group.net) een eenduidige verklaring sturen (bijv. een per post verzonden brief of een e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde herroepingsformulier, wat echter niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het om de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te verzenden.

Gevolgen van de herroeping
Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk terugbetalen en niet later dan veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Wij zullen voor deze terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken als u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen, en in geen geval zullen voor deze terugbetaling kosten aan u in rekening worden gebracht. Als u heeft verzocht om de diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, moet u ons een redelijk bedrag betalen dat overeenkomt met het deel van de diensten die al zijn geleverd tot het moment waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot het contract, in relatie tot de totale omvang van de in het contract voorziene diensten.

Opmerking over het voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht Tenzij partijen iets anders zijn overeengekomen, vervalt het herroepingsrecht tussentijds bij een overeenkomst tot dienstverlening indien wij de dienst volledig hebben geleverd en pas met de uitvoering van de dienst zijn begonnen nadat de consument hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd en tegelijkertijd bevestigd heeft dat hij weet dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig zijn nagekomen.

12 Garantie, alternatieve geschillenbeslechting

12.1 Bij gebreken aan de goederen gelden de wettelijke garantiebepalingen. De verjaringstermijn voor wettelijke claims voor gebreken bedraagt twee jaar en begint met de levering van de goederen. De garantieperiode voor ondernemers bedraagt 12 maanden.

12.2 De productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde goederen. Met name veranderingen in het assortiment kunnen leiden tot veranderingen in het uiterlijk en de uitrusting / kenmerken van de goederen. Aanspraken op gebreken bestaan in dergelijke gevallen niet voor zover de wijzigingen voor de klant niet onredelijk zijn.

12.3 Online geschillenbeslechting volgens art. 14 (1) ODR-VO: De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, dat u kunt vinden onder http://ec.europa.eu/odr. We zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

13 Aansprakelijkheid en schadevergoeding

13.1 Wij betalen een vergoeding in gevallen van onmogelijkheden of vertragingen waarvoor wij of onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten verantwoordelijk en aansprakelijk zijn. In dit opzicht zijn wij echter alleen aansprakelijk voor directe en typische schade van de klant. Voor het overige zijn wij alleen aansprakelijk voor schade als er sprake is van schending van essentiële contractuele verplichtingen of als de klant schade heeft geleden in de vorm van overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade of in gevallen waarin wij de schade opzettelijk of door grove nalatigheid hebben veroorzaakt. Een eventuele aansprakelijkheid van onze kant volgens de dwingende bepalingen van de Wet Productaansprakelijkheid in de actueel geldende versie blijft eveneens bestaan.

13.2 Belangrijke contractuele verplichtingen zijn die verplichtingen die de essentiële contractuele rechtsposities van de klant beschermen, die het contract hem naar inhoud en doel moet toekennen. Bovendien zijn die contractuele verplichtingen essentieel, die uitvoering van het contract in essentie mogelijk maken en op de naleving waarvan de klant regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen.

14 Privacybescherming, beschermde rechten

14.1 Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de persoonlijke gegevens van klanten alleen in overeenstemming met de relevante privacybeschermingsvoorschriften van de Bondsrepubliek Duitsland, in het bijzonder de Duitse BDSG en de Duitse Telemediawet (TMG). De details staan in ons privacybeleid https://www.melume.eu/datenschutz en https://www.dayon.com/datenschutz.

14.2 Alle eigendomsrechten over de contractuele producten en webwinkels, inclusief auteursrechten, merkrechten, bedrijfsrechten of andere merken en knowhow, indien aanwezig, berusten exclusief bij JK.

15 Overige

15.1 Overeenkomsten tussen ons en de klant zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het VN-handelsverdrag, waarbij de dwingende bepalingen, met name het recht van het land waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft, hierdoor onaangetast blijven, mits het bij de klant om een consument gaat.

15.2 De bevoegde rechtbank voor eventuele geschillen en de plaats van uitvoering is Bad Honnef, voor zover de klant een ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.

15.3 Contracttaal is Duits. De bestellingstekst wordt niet door ons opgeslagen en kan na afronding van het bestelproces niet meer worden opgevraagd. De klant kan zijn bestelgegevens echter onmiddellijk na verzending van de bestelling afdrukken.

15.4 De klant gaat ermee akkoord dat de contractgerelateerde communicatie in elektronische vorm plaatsvindt.