Algemene Servicevoorwaarden EasyCare Serviceplan

1 Contractuele partners, Servicevoorwaarden

1.1 JK-International GmbH, Bereich JK-Global Service, Köhlershohner Straße 60, 53578 Windhagen (hierna “JK”) verleent alle diensten op basis van deze Algemene Servicevoorwaarden. Deze maken deel uit van het servicecontract “EasyCare Serviceplan” dat de klant met JK heeft afgesloten.

1.2 Algemene voorwaarden van de klant of van derden zijn niet van toepassing, ook als JK in individuele gevallen niet expliciet bezwaar heeft gemaakt tegen de geldigheid ervan. Ook als JK verwijst naar een brief die voorwaarden van de klant of een derde bevat of daarnaar verwijst, houdt dit geen instemming met de geldigheid van die voorwaarden in.

2 Onderwerp van de overeenkomst

Het onderwerp van de services is het apparaat dat de klant bij JK heeft gekocht en dat het onderwerp is van het afzonderlijk door de klant gesloten servicecontract. Commercieel gebruik van het apparaat is uitgesloten van deze serviceovereenkomst.

3 Contractlooptijd

Het contract gaat in na het sluiten van het contract en betaling van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding en heeft een looptijd van één jaar. Het contract wordt automatisch met een jaar verlengd als het niet wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden tegen het einde van het contractjaar. Het recht op beëindiging om belangrijke redenen blijft hierdoor onaangetast.

4 Onderhoudsvergoeding

4.1 De jaarlijkse vergoeding voor de contractuele diensten bedraagt 595 euro bruto per contractjaar (500 euro excl. de wettelijke 19% btw) en is bij vooruitbetaling verschuldigd.

4.2 Indien de inkoopprijzen voor bedrijfsmiddelen of reserveonderdelen of lonen als integraal onderdeel van de servicekosten veranderen, of indien nieuwe belastingen of openbare heffingen worden ingevoerd die van invloed zijn op dit contract, heeft JK het recht de jaarlijkse onderhoudsvergoeding aangemeten te verhogen door een schriftelijke kennisgeving aan de klant met inachtneming van een aankondigingstermijn van 3 maanden en voor het eerst na 12 maanden. De klant heeft alleen een recht van opzegging als de verhoging meer dan 10% van de voorgaande jaarlijkse onderhoudsvergoeding bedraagt.
Dit bijzondere opzeggingsrecht moet worden uitgeoefend met een opzegtermijn van twee maanden vanaf het einde van de lopende maand. De onderhoudsvergoeding verandert overeenkomstig als het wettelijke btw-tarief verandert.

5 Contractuele diensten

De volgende diensten vallen onder de overeengekomen onderhoudsvergoeding:

5.1 Preventieve onderhoudswerkzaamheden
Het jaarlijkse preventieve onderhoud wordt uitgevoerd door ervaren en technisch geschoolde specialisten. Als onderdeel van dit onderhoud wordt de functionaliteit van alle relevante elektrische, elektronische en slijtende mechanische onderdelen gecontroleerd. De noodzakelijke technische corrigerende maatregelen en aanpassingen worden verricht. Slijtende onderdelen worden indien nodig vervangen, tenzij § 5 van toepassing is. Nadat de onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd, wordt het voorwerp van de overeenkomst gecontroleerd op zijn probleemloze algehele werking. Er vindt een afsluitende elektrische controle plaats en de gemeten waarden die zijn bepaald tijdens de uitgevoerde werkzaamheden, worden gedocumenteerd. De door de fabrikant voorgeschreven jaarlijkse veiligheids- en herhalingsinspectie volgens VDE 701/702 wordt in acht genomen en nageleefd. De onderhoudswerkzaamheden die eindigen met een testrun kunnen ook door JK worden uitgevoerd als onderdeel van een probleemoplossing vanaf de 6e maand van het betreffende contractjaar.

5.2 Inspectiesticker
Nadat het preventief onderhoud en de afsluitende elektrische test zijn uitgevoerd, wordt op een duidelijk zichtbare plaats een teststicker aangebracht, die de gebruiker erop wijst dat aan alle geldende normen, voorschriften en wetten is voldaan.

5.3 Reparaties, storingsoplossingen
Het verhelpen van storingen en defecten van welke aard dan ook bij het voorwerp van de overeenkomst (product) bij de juiste behandeling, bediening en inzet ervan - ongeacht het aantal bedrijfsuren. Bij het vervangen van reserveonderdelen worden alleen originele JK-reserveonderdelen gebruikt.

5.4 Technische hotline
De technische hotline van JK +49 (0) 2224 818 819 is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08:00 tot 17:00 uur en op vrijdag van 08:00 tot 14:45 uur (behalve op feestdagen).

5.5 Adviesdiensten
Gratis professioneel technisch advies.

Inbegrepen diensten in detail
Met de betaling van de onderhoudsvergoeding zijn alle door JK geleverde diensten en de kosten voor werkuren, rijtijd, reiskosten, onderdelenkosten, onkosten, reiniging en reinigingsmiddelen, alsmede de technische hotline betaald.

6 Uitsluiting van diensten / services

De volgende diensten worden afzonderlijk in rekening gebracht tegen het gebruikelijke uurtarief plus voorrij- en vertrekkosten en de kosten voor reserveonderdelen en onkosten:

6.1 Het verhelpen van gebreken en storingen die het gevolg zijn van ondeskundige behandeling, bediening en inzet van het voorwerp van de overeenkomst.

6.2 Cosmetische reparaties en het verhelpen van schoonheidsfouten zoals kleurveranderingen aan de acrylglasplaten, het lakwerk of de houten delen.

6.3 Het verhelpen van gebreken door geweldinwerking van buitenaf of overmacht.

6.4 Defecten als gevolg van de heersende bedrijfsomstandigheden die niet overeenkomen met de technische documentatie volgens de specificaties van de fabrikant (elektrische installatie, netaansluiting, netschommelingen, zekeringen, reinheid).

6.5 Ingrepen door derden, sabotage en nalatigheid.

6.6 Externe reiniging van het apparaat.

6.7 Wachttijden waarvoor JK niet verantwoordelijk en aansprakelijk is.

6.8 Slijtende materialen en onderdelen zoals acrylglasplaten of lagedruklampen maken geen deel uit van de overeenkomst.

6.9 Het verhelpen van gebreken door EMC-problemen uit de omgeving op de plek van opstelling.

6.10 Technische wijzigingen en optimalisaties die zijn doorgevoerd in de serieproductie na levering en inbedrijfstelling van het voorwerp van de overeenkomst, kunnen op verzoek en tegen speciale condities achteraf worden aangebracht.

6.11 JK kan de levering van diensten weigeren indien onbevoegden die niet door JK gemachtigd zijn, werkzaamheden hebben verricht aan het voorwerp van de overeenkomst. Restitutie van de onderhoudsvergoeding is uitgesloten.

7 Arbeids- en uitvoeringstijd

7.1 Reparatiewerkzaamheden moeten tijdens de looptijd van het contract worden aangevraagd via de technische hotline van JK conform paragraaf 4.4 onder vermelding van het contractnummer.

7.2 Service- en reparatiewerkzaamheden op locatie worden uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur. De klant is er verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden zonder vertragingen kunnen worden uitgevoerd.

7.3 Voor het uitvoeren van het jaarlijkse onderhoud zal JK of een geautoriseerde servicepartner aan het einde van een jaar van de contractperiode voor het eerst contact opnemen met de klant. Afspraken voor preventief onderhoud worden circa 14 dagen voor de uitvoeringsdatum gemaakt, waarbij wordt aangegeven of dit in de ochtend of middag zal worden uitgevoerd. Onderhoud wordt bij voorkeur in combinatie met een storingsopheffing en reparaties uitgevoerd.

7.4 Op verzoek van de klant kunnen op afspraak ook werkzaamheden buiten de normale werk- en uitvoeringstijden worden uitgevoerd. Dit gebeurt in overleg en tegen nacalculatie van de gebruikelijke toeslagen.

8 Documentatie, rapportage

De documentatie van alle uitgevoerde storingsopheffingen, reparaties en preventieve onderhoudswerkzaamheden vindt plaats na voltooiing van de werkzaamheden, de werkingstest en de testrun in een door de klant te ondertekenen JK-klantenservicerapport. Dit omvat de bevestiging van de uitgevoerde elektrische controles en testen.

9 Schadevergoeding, garantie

9.1 De garantieperiode voor geleverde diensten en materialen bedraagt 24 maanden.

9.2 De aansprakelijkheid van JK, om welke rechtsgrond dan ook, blijft beperkt tot gevallen van opzet en grove nalatigheid. Bovendien is JK aansprakelijk voor licht nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen. In een geval van aansprakelijkheid voor een lichte nalatigheid blijft de aansprakelijkheid van JK beperkt tot de directe schade en het bedrag van de betreffende orderwaarde of maximaal een jaarvergoeding, voor zover de voor dergelijke contracten typische en voorzienbare schade niet hoger is. In het laatste geval blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de aard en de omvang van de schade die typerend is voor het contract en voorzienbaar is.

9.3 De aansprakelijkheid voor verwijtbare schade in de vorm van overlijden, letsel of gezondheidsschade, voor gegarandeerde kwaliteitskenmerken en op grond van de wetgeving voor productaansprakelijkheid blijft hierdoor onaangetast.

9.4 Bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden in dezelfde mate ten gunste van de organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en andere door JK ingeschakelde personen.

10 Cessie, overdracht, onderaannemers

JK kan de uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden – in het bijzonder aan haar landelijke externe klantenserviceorganisatie - of deze door derden laten uitvoeren.

11 Eigendomsvoorbehoud, verpandingsrecht

JK behoudt zich de eigendomsrechten over alle gebruikte accessoires, reserveonderdelen en vervangende onderdelen voor totdat alle op grond van dit contract verschuldigde betalingen zijn ontvangen. JK heeft vanwege haar aanspraken uit deze overeenkomst een onderpandrecht op het te repareren eigendom van de klant dat op grond van de overeenkomst in haar bezit is gekomen.

12 Garantieverlenging

De fabrikant heeft de klant twee jaar garantie gegeven op het onderwerp van deze overeenkomst. Door het afsluiten van het onderhoudscontract wordt de fabrieksgarantie verlengd vanaf het 3e contractjaar tot maximaal vier jaar. Als het servicecontract in het derde of vierde contractjaar eindigt, eindigt tegelijkertijd ook de verlengde garantie.

13 Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht

13.1 De contractuele relatie is onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het uniforme VN-handelsrecht.

13.2 Indien de klant een geregistreerde handelaar of een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds is, geldt Windhagen als plaats van uitvoering en als exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen tussen de partijen.

Privacybescherming

De klant stemt ermee in dat JK en haar onderaannemers de persoonlijke gegevens van de klant opslaan, verzenden, wijzigen of verwijderen in overeenstemming met de bepalingen van de AVG. In dit verband is de privacyverklaring van JK van toepassing, die toegankelijk is via de volgende link: https://www.dayon.com/nl/policies/privacy-policy