Terugbetalingsbeleid

Herroepingsvoorlichting

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De opzegtermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag

a) waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen, indien u één of meerdere goederen in één bestelling heeft besteld en de waren of goederen samen worden geleverd; of

b) waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen, als u meerdere goederen heeft besteld als onderdeel van één bestelling en de goederen afzonderlijk worden geleverd; of

c) waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste collo in bezit heeft genomen als u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of colli worden geleverd.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (JK-International GmbH, Köhlershohner Straße 60 in 53578 Windhagen, telefoonnr.: +49 2224 818818

E-mail: widerruf@jk-group.net door middel van een ondubbelzinnige, duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief of een e-mail) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgesloten standaard herroepingsformulier, wat echter niet verplicht is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt, voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u het contract herroept, dienen wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen terug te betalen gerekend vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben gekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, waarbij maatgevend is wat het eerste plaats heeft gevonden.

U moet de goederen per omgaande terugsturen naar JK-International GmbH, Köhlershohner Straße 60 in 53578 Windhagen en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract.
De deadline geldt als gehaald als u de goederen voor het einde van de periode van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor het retourneren van goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden. U draagt ook de directe kosten van het retourneren van goederen die niet als pakket kunnen worden verzonden. De kosten binnen Duitsland worden geschat op maximaal ongeveer 300 euro. Buiten Duitsland worden de geschatte kosten op verzoek aan u meegedeeld. U bent alleen aansprakelijk voor een eventueel waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van handelingen met de goederen die niet nodig zijn om de aard, de eigenschappen en de werking ervan te verifiëren.

Uitsluiting/vervallen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die eenduidig afgestemd zijn op de persoonlijke behoeften van de consument. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering als hun verzegeling na de aflevering werd verwijderd.

Herroepingsrecht bij dienstenovereenkomsten / overeenkomsten over de verlening van diensten

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (JK-International GmbH, Köhlershohner Straße 60 in 53578 Windhagen, e-mail: wideruf@jk-group.net) een ondubbelzinnige, eenduidige verklaring sturen (bijv. een met de post verzonden brief of een e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde herroepingsformulier, wat echter niet verplicht is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het recht verzendt, vóórdat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u het contract herroept, dienen wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen terug te betalen gerekend vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Als u heeft verlangd dat de diensten moeten beginnen tijdens de herroepingstermijn, moet u ons een redelijk bedrag betalen dat overeenkomt met het deel van de diensten die al zijn verleend tot het moment waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van uw uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot het contract in relatie tot de totale omvang van de in het contract voorziene diensten.

Opmerking over het voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht

Tenzij partijen niets anders zijn overeengekomen, vervalt het herroepingsrecht tussentijds bij een overeenkomst tot dienstverlening, indien wij de diensten volledig hebben geleverd en pas met de uitvoering van de diensten zijn begonnen, nadat de consument hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd en tegelijkertijd bevestigd heeft kennis te hebben genomen dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig zijn nagekomen.

HERROEPINGSFORMULIER

U kunt het formulier hier downloaden.
(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Aan:

JK-International GmbH, Köhlershohner Straße 60 in 53578 Windhagen, e-mail: info@jk-nederland.nl, telefoonnr.: +31 10 462 2933

Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons gesloten contract (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*) ……………………………………………..………… /

het verlenen van de volgende dienst(en) (*) ………………………………………………..…………

besteld op (*) ………………………………………………..………….

ontvangen op (*) ………………………………………………..………….

Naam consument(en) ……………………………………………..…………....

Adres consument(en) ………………………………………………..………….……..…………...............

………………………………………………..………….……..…………...............

Datum, handtekening van de consument(en)

………………………………………………..………….

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.